نمایشگاه فرصت های شغلی

نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر

تاریخ برگزاری 24 الی 26 آذر ماه

ساعت بازدید 9 الی 18

مکان نمایشگاه مشهد- حاشیه میدان فردوسی- مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجمه

این نمایشگاه با حضور آموزشگاه های شاخص استان خراسان رضوی در زمینه ایجاد فرصت های شغلی مهارت محور که قابلیت اشتغال با سرمایه اندک را دارا می باشند، برگزار می گردد.

در این نمایشگاه آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان با معرفی دو مهارت نقاش گل و مرغ و معرفی مهارت نقاشی روی چرم با حضور هنرجوی برجسته سرکار خانم بی بی حسنیه محمدی نسب حضور دارد.

ضمن تشکر از سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی، امید است در بازدید از این نمایشگاه به دستاوردهای مفید و موثر دست یابید.

منتظر دیدارتان در نمایشگاه فرصت های شغلی آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان هستیم.

آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان برای تمام هنرجویان عزیز آرزو دارد در هر حرفه و مهارت که مشغول به فعالیت هستید بدرخشید.