نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر:

ابعاد: 10.5*7

تکنیک: گل و مرغ

این اثر بروی سنگ عقیق کار شده است

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر:

ابعاد: 20*21

تکنیک: گل و مرغ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: کوثر علیزاده

نام اثر: اردیبهشت

ابعاد: 50*40

تکنیک: آبرنگ

.

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر: زندگی

ابعاد: 35.5*22.5

تکنیک: تشعیر

این اثر بر روی کاغذ و بوم دست ساز کار شده است.

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر:

ابعاد: 1.5*2.5

تکنیک: گل و مرغ

این اثر بر روی نگین عقیق سرخ انجام شده است

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ریحانه کمیلی زاده

نام اثر:

ابعاد: 30*40

تکنیک: گواش

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: حدیثه ربانی

نام اثر:

ابعاد: 60*80

تکنیک: رنگ روغن – کاردک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر:

ابعاد: 21*29

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: ماهی

ابعاد: 21*29

تکنیک: مداد رنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: ماهی

ابعاد: 14*21

تکنیک: مداد رنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ریحانه کمیلی زاده

نام اثر:

ابعاد: 50*50

تکنیک: گواش

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ریحانه کمیلی زاده

نام اثر: پرنده

ابعاد: 50*50

تکنیک: گواش

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: کوشش

ابعاد: 40*40

تکنیک: میکس مدیا

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ریحانه کمیلی زاده

نام اثر:

ابعاد: 50*50

تکنیک: رنگ روغن- کاردک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: کوثر علیزاده

نام اثر: ضامن آهو

ابعاد: 20*14

تکنیک: تشعیر

این اثر بر روی بوم مرغش دست ساز با رنگ طلایی کار شده است.

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر:

ابعاد: 1.5*3 سانتی متر

تکنیک: گل و مرغ

این اثر بروی سنگ عقیق شرف الشمس کار شده است

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر: مرغ رنگی

ابعاد: 20*29

تکنیک: آبرنگ تکنیک خشک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر: روز بارانی

ابعاد: 50*50

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: سیمین دهقان

نام اثر:

ابعاد: 20*30

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: سپیده نبی پور

نام اثر: طرح پرتره مدرن

ابعاد: 70*70

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر: دختر بهاری

ابعاد: 50*70

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: ادری هپبورن

ابعاد: 30*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: دریا

ابعاد: 30*40

تکنیک: میکس مدیا

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بی بی حسنیه محمدی نسب

نام اثر: تولد

ابعاد: 9.5*4.5

تکنیک: گل و مرغ

این اثر بروی سنگ آمیتیس کار شده است.

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر: طراوت

ابعاد:  20*29

تکنیک: آبرنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر: برکه

ابعاد:  29*40

تکنیک: آبرنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نرگس خوشه

نام اثر: پدر

ابعاد: 30*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عیسائیان

نام اثر: پرنده

ابعاد: 60*60

تکنیک: رنگ روغن- کاردک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عیسائیان

نام اثر:

ابعاد: 60*60

تکنیک: میکس مدیا

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: انوشه آسا

نام اثر: رقص دونفره

ابعاد: 70*100

تکنیک: رنگ روغن- کاردک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: انوشه آسا

نام اثر: ظرف میوه و خورجین

ابعاد: 60*80

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عیسائیان

نام اثر: روز بارانی

ابعاد: 60*80

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: انوشه آسا

نام اثر: مزرعه سبز

ابعاد: 60*80

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: انوشه آسا

نام اثر: پنجره بهاری

ابعاد: 60*80

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: فرزانه خدا دوست

نام اثر:

ابعاد: 30*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ساناز دهقان

نام اثر:

ابعاد: 40*50

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: محبوبه خاکسار

نام اثر:

ابعاد: 50*50

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ساناز دهقان

نام اثر:

ابعاد: 40*50

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم امین

نام اثر:

ابعاد: 30*40

تکنیک: آبرنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: سیمین دهقان

نام اثر:

ابعاد: 20*30

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ساناز دهقان

نام اثر:

ابعاد: 50*70

تکنیک: میکس مدیا

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ساناز دهقان

نام اثر:

ابعاد: 70*100

تکنیک: رنگ روغن و ورق طلا

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: نجمه رعنایی

نام اثر:

ابعاد: 30*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: منا شاه علی

نام اثر:

ابعاد: 50*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: فرشاد رادنسب

نام اثر:

ابعاد: 36*48

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: فرزانه خدادوست

نام اثر:

ابعاد: 50*70

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: فرزانه خدادوست

نام اثر:

ابعاد: 30*40

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: افسری

نام اثر:

ابعاد: 18*29

تکنیک: سیاه قلم

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: منا شاه علی

نام اثر:

ابعاد: 60*90

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ساناز دهقان

نام اثر:

ابعاد: 40*60

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: لیلا گلستانی

نام اثر:

ابعاد: 70*50

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: تکتم جالب

نام اثر:

ابعاد: 70*50

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مائده سیفی

نام اثر:

ابعاد: 29/5×37

تکنیک: مدادرنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: منا شاه علی

نام اثر:

ابعاد: 80*60

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: زهره دهقان

نام اثر:

ابعاد: 120*60

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه بوستان

رشته های صنایع دستی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه بوستان

رشته های صنایع دستی

نام هنرمند: جودی

ابعاد: 14*26

توضیح: کیف مجلسی- چرم شتری

.

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: فاطمه علیخانی

نام اثر:

ابعاد:  35*25

تکنیک: حکاکی روی چرم گاوی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند:  راحله نظم آبادی

نام اثر:

ابعاد:  35*25

تکنیک:  حکاکی روی چرم گاوی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: جودی

ابعاد: 27*40

توضیح: کیف دوشی- چرم گاوی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عباس زاده

ابعاد: 19*23

توضیح: کیف دوشی- چرم بزی و گاوی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عباس زاده

ابعاد: 15*24.5

تکنیک: کیف حمایلی- طرح دورسا- چرم مصنوعی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: عباس زاده

ابعاد: 19*23

توضیح: کیف دوشی- چرم بزی و گاوی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: سوسن ثمره

ابعاد: 40*30

تکنیک: نقاشی روی چرک

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه بوستان

گروه سنتی 7 سال تا 10 سال

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه بوستان

گروه سنتی 7 سال تا 10 سال

نام هنرمند: بهار عامری

نام اثر: پاییز

ابعاد: 21*29

تکنیک: چاپ دستی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بهار عامری

نام اثر: بهار

ابعاد: 21*29

تکنیک: چاپ دستی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بهار عامری

نام اثر: زمستان

ابعاد: 21*29

تکنیک: چاپ دستی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: صالح علیزاده

نام اثر:

ابعاد: 50*70

تکنیک: رنگ روغن

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: مریم مهدوی

نام اثر:

ابعاد: 29*21

تکنیک: مداد رنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: ایلیا میرزاخان

نام اثر:

ابعاد: 29*21

تکنیک: مداد رنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بهار عامری

نام اثر: رویا

ابعاد: 30*40

تکنیک: گواش

موضوع خلاقانه استفاده از فرم دستمال کاغذی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: حلما شریفی

نام اثر:

ابعاد: 21*29

تکنیک: چاپ دستی

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

نام هنرمند: بهاره عامری

نام اثر:

ابعاد: 21*29

تکنیک: مداد رنگ

نمایشگاه آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

با سلام و احترام

با همراهی شما عزیزان و هنرجویان فرهیخته، نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه بوستان، با آثار ارزنده برگزار گردید. تمام آثار زیبا و هنرمندانه اجرا شده است. آثار زیبای شما انتخاب نفر اول تا سوم را کاری سخت کرده بود. بنابراین، تیم داوری آموزشگاه بوستان با توجه به آیتم های بسیار نفرات اول تا سوم را برگزید. با افتخار:

نفر اول سرکار خانم مائده سیفی اثر مداد رنگ

نفر دوم سرکار خانم مریم امین اثر آبرنگ با نام مرداب

نفر سوم جناب آقای فرشاد رادنسب اثر سیاه قلم (چهره)

و

نفر برگزیده نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه بوستان:

سرکار خانم بی بی حسنیه محمدی نسب آثار نقاشی ایرانی